ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Roll-In zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Roll-In en de (rechts)persoon die een voertuig huurt van Roll-in. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.roll-in.nl en op te vragen bij Roll-in. Roll-in wijst de eventuele toepasselijkheid van andere voorwaarden dan de onderhavige uitdrukkelijk van de hand.

Roll-In hecht waarde aan heldere huurvoorwaarden en geeft hieronder uitleg van de in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen.

 

Artikel 1- Uitleg begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De verhuurder: Eric de Roode, handelende onder de naam :”Roll-in garage”, gevestigd te Den Haag aan de Badhuisstraat 32, (2584 HK), KvK 27299487.
 • De huurder: de (rechts)persoon die de huurovereenkomst met de verhuurder aangaat en gerechtigd is tot het besturen van de camper.
 • De camper: het motorvoertuig dat onderwerp is van de huurovereenkomst. Roll-in verhuurt oude klassieke campers, voor recreatief gebruik. De campers van Roll-in worden goed onderhouden en verkeren – gezien de leeftijd – in prima staat. De voertuigen voldoen aan de geldende technische eisen, maar wijken qua rijcomfort en rij-eigenschappen af, van hetgeen gangbaar is bij moderne voertuigen en het hedendaagse verkeer.
 • De huurovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de verhuur van de camper op welke overeenkomst de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn. De huurovereenkomst wordt door de huurder en de verhuurder, althans haar medewerkers, ondertekend. In de huurovereenkomst wordt vermeld welke camper wordt gehuurd, voor welke huurperiode en tegen welke prijs.
 • De bestuurder: de persoon ( personen) die feitelijk de camper bestuurt.
 • Ophaal-en terugbrengformulier: het door de verhuurder en huurder voorafgaande aan het vertrek en de terugkeer gezamenlijk in te vullen formulier.
 • Borgsom: het bedrag dat de huurder aan de verhuurder dient te voldoen voorafgaande aan de huur en ingebruikneming van de camper. De borg dient ter dekking van eventuele verkeersboetes/schade aan of door vermissing van de camper.

 

Artikel 2- Reserveren en (online) boekingen

 • Bij Roll-in kan er op diverse wijzen een huuraanvraag worden gedaan worden voor de huur van een camper. Roll-in accepteert aanvragen via de telefoon, online (roll-in.nl) of via de e-mail info@roll-in.nl

 • De huurovereenkomst tussen Roll-in en huurder komt tot stand nadat Roll-In de aanvraag heeft bevestigd en de huurder zich akkoord heeft verklaard met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3- Betaling huurbedrag en borg

 • Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de huurovereenkomst dient de huurder een aanbetaling te doen van 50% van de in de huurovereenkomst overeengekomen huurprijs voor de camper.

 • Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient de resterende 50% van de overeengekomen huurprijs voor de camper te zijn voldaan.

 • Bij het ophalen van de camper dient de huurder de in de huurovereenkomst overeengekomen waarborgsom aan de verhuurder te voldoen.

 • Alle betalingen gaan via de bank, IBAN: NL NL20INGB003499517 t.n.v, Roll-in o.v.v. factuurnummer. Contante betalingen geschieden uitsluitend in overleg met de verhuurder.  

 • Verhuurder heeft het recht om bij niet-tijdige betaling de huurovereenkomst te ontbinden, hetgeen de huurder niet ontslaat van zijn betalingsverplichting inzake de overeengekomen huurprijs.

Artikel 4- Annulering / korter gebruik

 • Alternatieve annuleringsregeling

  Het schriftelijk ( per aangetekende post of per e-mail met leesbevestiging ) annuleren van de huurovereenkomst is mogelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ter post bezorging of leesbevestiging van de e-mail.

  Bij annulering van de huurovereenkomst is huurder verschuldigd:
  – tot 12 weken of langer voor aanvang van de huurperiode, 25% van de huursom;
  – 8 tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode, 50% van de huursom;
  – 8 tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 75% van de huursom;
  – vanaf 6 weken tot de aanvang van de huurperiode, 100%  van de huursom; 

  Verhuurder zal zich ervoor inspannen alsnog de camper voor dezelfde periode (volledig of deels) weer te verhuren. Indien de verhuurder daarin slaagt, wordt de annulering/huursom naar evenredigheid verminderd, onder aftrek van € 50,– aan administratie- en extra kosten. 

 • Het eerder terugbrengen van de camper door de huurder is mogelijk, maar leidt niet tot restitutie van (een deel van) de huursom. Evenmin bestaat er recht op restitutie indien de huurovereenkomst door de verhuurder wordt ontbonden om een aan huurder verwijtbare reden, waarbij de huurder in strijd handelt met de in de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden.

 • Verhuurder is gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren indien zich een situatie voordoet buiten zijn invloedssfeer die beschikbaarstelling van een camper verhindert. De huurder heeft in dat geval recht op restitutie van de reeds door hem betaalde bedragen, zonder recht op (aanvullende)

Artikel 5- verplichtingen van de huurder en/of bestuurder

 • De huurder gaat de huurovereenkomst aan onder de navolgende verplichtingen:

  – de bestuurder van de camper dient minimaal 24 jaar of ouder te zijn;

  – de bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands/internationaal rijbewijs;

 • De huurder heeft de mogelijkheid de verhuurder te vragen om meerdere bestuurders aan te wijzen. De hierboven genoemde verplichtingen gelden ten aanzien van ieder van de bestuurders. Verhuurder is gerechtigd huurders c.q. bestuurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 • Nadat de huurovereenkomst door de verhuurder aan de huurder is bevestigd, is de huurder verplicht om van iedere bestuurder een kopie van het rijbewijs, alsmede een kopie van een ander geldig legitmatiebewijs aan de verhuurder te verstrekken. De huurder is verplicht om het originele rijbewijs en het originele legitimatiebewijs van zichzelf en de bestuurder(s) te tonen bij het ophalen van de camper. Mocht de huurder de originele documenten niet bij zich hebben, dan heeft verhuurder het recht om de camper niet voor verhuur ter beschikking te stellen. In dat geval heeft huurder geen recht op teruggave van enige aanbetaling. Mocht de huurperiode later ingaan vanwege het niet kunnen tonen van de originele documenten, bestaat er geen recht van huurder op compensatie van de eventueel gemiste huurperiode.

 • De door de huurder in de huurovereenkomst en/of op het boekingsformulier en aan de verhuurder verstrekte gegevens worden geacht juist te zijn. Schade als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of een onjuiste voorstelling van zaken door de huurder, komt geheel voor rekening van de huurder.

 • Het afsluiten van een reisverzekering tijdens een huurperiode binnen Nederland wordt door de verhuurder aanbevolen.

 

Artikel 6 – Gebruik klassieke camper

 • De huurder erkent en is zich ervan bewust dat de gehuurde camper een klassiek voertuig betreft en andere eigenschappen bezit dan die van een modern voertuig.

 • De verhuurder geeft de huurder voorafgaande aan het vertrek een instructie betreffende het gebruik en de bediening van de camper en aan de huurder wordt bij het sluiten van de huurovereenkomst een gebruikershandleiding verstrekt. De huurder is gehouden de adviezen en instructies van de verhuurder inzake het gebruik van de camper op te volgen.

 • Bij de huur van de camper staat beide partijen een recreatief gebruik van de camper voor ogen. Van de huurder wordt verlangd om op zorgvuldige wijze met de camper en de inventaris om te gaan.

 • De huurder wordt een maximumsnelheid aanbevolen van 100 KM per uur. Hogere snelheden worden afgeraden.

 • De huurder is tijdens de huurperiode gehouden om dagelijkse controles uit te voeren, zoals omschreven in de handleiding. Het gaat hierbij om het op peil houden van de bandenspanningen, controleren van de temperatuur van de motorolie, dagelijks controleren en zo nodig bijvullen van motorolie en koelvloeistof teneinde motorschade te voorkomen. De huurder is zich bewust van zijn zorgplicht.

 • Huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de camper.

 • Het is de huurder bekend dat het verboden is om in de camper te roken.

 • Het is de huurder bekend dat huisdieren niet in de camper zijn toegestaan.

 • De huurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden zoals vermeld in de huurovereenkomst en de onderhavige algemene bepalingen, door bestuurders, passagiers en andere gebruikers van de camper worden nageleefd.

 • De verhuurder heeft het recht om de camper in te vorderen en/of een of meer bestuurders het gebruik van de camper te ontzeggen indien in strijd wordt gehandeld met voorgaande bepalingen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen verhuurder, verzekeringen en eigen risico

 • Verhuurder is gehouden om de camper vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode te controleren op de werking, het vullen van de brandstoftank en het oliereservoir, het afvullen van de andere vloeistoffen tot het onderhoudsniveau. Door ondertekening van het ophaal- en terugbrengformulier als genoemd in artikel 9a. verklaart huurder dat verhuurder aan deze verplichting heeft voldaan.

 • De camper is tijdens de huurperiode voorzien van een geldige APK-keuring;

 • De camper is WA-casco verzekerd, alsook is er een schadeverzekering inzittenden afgesloten bij NKC -verzekeringen. De verzekeringskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. Er geldt een eigen risico van € 300,– per schade-veroorzakende gebeurtenis in binnen-en buitenland welk eigen risico in rekening wordt gebracht bij de huurder. De aansprakelijkheid van de verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt. Schade die niet onder de dekking door de verzekeraar valt, komt voor rekening van de huurder.

 • De verzekering van verhuurder biedt dekking voor hulpverlening in Nederland en buiten Nederland, waarmee de huurder verzekerd is van pechhulp en zo nodig vervangend vervoer. Schade die niet onder de dekking door de verzekeraar valt, komt voor rekening van de huurder.

 • De schadeverzekering inzittenden biedt  dekking in geval van schade aan inzittenden, eigendommen van de huurder, bestuurder en gebruikers van de camper. Schade die niet onder de dekking door de verzekeraar valt, komt voor rekening van de huurder. De huurder wordt geadviseerd een reisverzekering af te sluiten. 

 • De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij de verhuurder.


Artikel 8: In geval van pech

 • In het geval de huurder tijdens de huurperiode constateert dat de camper niet naar behoren functioneert, of een gebrek vertoont, meldt hij dat onmiddellijk aan de verhuurder. Huurder zal de door de verhuurder gegeven aanwijzingen opvolgen.

 • Het is de huurder niet toegestaan om de camper te gebruiken in geval van een gebrek als dit kan leiden tot verergering van het gebrek of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

 • In die gevallen waarin de waarschuwingslampjes op het dashboard van de camper branden, is het noodzakelijk de camper onmiddellijk veilig buiten het verkeer tot stilstand te brengen en onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Met toestemming van verhuurder kan dan contact opgenomen worden met een door de verhuurder aan te wijzen hulpdiensten.

 • In Nederland draagt de verhuurder de kosten van de pechhulp, voor zover deze onder de dekking van de verzekering van verhuurder valt. Als de pechhulp onnodig en zonder toestemming van de verhuurder wordt ingeschakeld, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de huurder.

 • In het geval van pech waarvan de oorzaak niet onder de verantwoordelijkheid van de huurder valt en het gebrek niet eenvoudig of vlot kan worden gerepareerd, zal de verhuurder in overleg met de verzekeraar zich inspannen om om overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden een vervangend voertuig beschikbaar te stellen.

 • Schade aan banden, een lege accu, schade als gevolg van het niet sluiten van het dakraam en/of vergrendelen van het hefdak en/of schade als gevolg van het niet/niet juist uitvoeren van dagelijks onderhoud, zoals omschreven in artikel 6 komt voor rekening van huurder. Tijdens de huurperiode is huurder zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van pech als gevolg van deze oorzaken. Hiervoor kan eventueel de pechhulp worden ingeschakeld. Verhuurder behoudt zich het recht voor de kosten daarvoor in mindering te brengen op de borg en eventuele bovenop de borg vallende extra kosten op de huurder te verhalen.

 • Indien de reparatie door de pechhulp niet ter plaatse kan worden uitgevoerd, is huurder verplicht de verhuurder te informeren en te laten beslissen over acceptatie van kosten en/of wijze van reparatie.

 • In het geval de pech, het defect, ontstaan is door ondeugdelijk gebruik van de camper door de huurder, wordt dit beschouwd als schade, waarvoor de huurder aansprakelijk is.

 

Artikel 9 – In geval van schade

 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper ontstaan vanaf aanvang van de huurperiode tot het moment dat de verhuurder de camper in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als de camper tijdens de huurperiode niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.

 • Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder onmiddellijk in overleg met de verhuurder.

 • De huurder is gehouden de instructies van de verhuurder op te volgen.

 • De huurder is gehouden op eerste verzoek alle informatie te verstrekken die op de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft aan de verhuurder c.q. aan diens verzekeraar. De huurder dient tijdig en binnen 24-uur een schadeaangifteformulier aan de verhuurder te zenden en voorts alle medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

 • Alle schades die buiten de dekking van de verzekering van de verhuurder vallen, waaronder inventaris, zullen door de verhuurder getaxeerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met de dagwaarde en vervangings c.q. reparatiekosten. Deze waardering is bindend en deze kosten zullen door de verhuurder aan de huurder in rekening worden gebracht.

 • Bij diefstal van de camper in combinatie met het niet kunnen overhandigen van de Bearlock-sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper.

 • Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder.

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade, of immateriële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering van de verhuurder dekking biedt.

 

Artikel 10 ophalen en terugbrengen camper en kosten verbonden aan gebruik

 • Bij aanvang van de huurperiode is camper op de afgesproken datum en tijdstip beschikbaar voor de huurder. De huurder en verhuurder controleren gezamenlijk de camper en de staat van onderhoud bij aanvang van de huurperiode. De kilometerstand en overige bijzonderheden worden vastgelegd in een ophaal-en terugbrengformulier die door partijen gezamenlijk voor akkoord wordt getekend alvorens de camper aan de huurder in gebruik wordt gegeven. De huurder ontvangt een kopie van het formulier.

 • De huurder ontvangt uitleg en een bedieningsinstructies over de camper, waarbij een gebruikershandleiding aan de huurder wordt verstrekt.

 • Bij het einde van de huurperiode dient de camper op de afgesproken datum en tijdstip bij de verhuurder te worden afgeleverd. Indien huurder voorziet niet op het overeengekomen tijdstip de camper te kunnen inleveren, stelt zij de verhuurer hiervan onmiddellijk telefonisch van op de hoogte. Brengt de huurder de camper te laat terug, dan wordt de huursom per dag, vermeerderd met een boete van €100,- per dag, bij de huurder in rekening gebracht.

 • Bij het afleveren van de camper zullen huurder en verhuurder gezamenlijk de camper inspecteren en controleren op afwijkingen van het in lid 1 van dit artikel genoemde ophaal- en terugbrengformulier.

 • De camper dient schoon en in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze door de verhuurder is opgeleverd. De camper dient met een volle brandstoftank te worden ingeleverd en bij ernstige bevuiling handmatig te zijn gewassen, machinaal wassen is niet toegestaan.
  .
 • Indien de camper niet overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraken, zoals ook vermeld op het ophaal- en terugbrengformulier, wordt opgeleverd heeft de verhuurder het recht de kosten van schoonmaak, tanken e.d. ten laste van de huurder te brengen.

 • In de overeengekomen huursom zijn 200 vrije kilometers per dag inbegrepen. Mocht na afloop van de huurperiode blijken dat het aantal vrije kilometers is overschreden, dan worden de extra kilometers bij de huurder in rekening worden gebracht conform de in de huurovereenkomst overeengekomen kilometervergoeding.

 • De boetes en kosten verband houdende met eventueel tijdens de huurperiode begane verkeersovertredingen komen ten laste van de huurder. Voor de afhandeling hiervan brengt de verhuurder € 25,00 administratiekosten bij de huurder in rekening.


Artikel 11: De waarborgsom

 • Uiterlijk 3 weken na aflevering van de camper wordt, na aftrek van kosten en/of vergoedingen voor schade, verlies, inventaris, schoonmaak, verkeersovertredingen, kilometervergoeding, brandstof en/of andere openstaande kosten die ten laste van de huurder komen, de borgsom aan de huurder geretourneerd op de bankrekening c.q. de creditcard van de huurder. 

 • Indien de waarborgsom onvoldoende is om de kosten waarvoor huurder aansprakelijk is, te verrekenen, heeft verhuurder recht om de gehele waarborgsom in te houden en het restant van de kosten c.q. schade op huurder te verhalen.

 

Artikel 12: copyright

 • Aan de verhuurder verstrekte foto’s en filmpjes en/of reisverslagen die tijdens de huur van de camper zijn gemaakt, kunnen door de verhuurder voor publicatie-doeleinden worden gebruikt. De huurder stemt hiermee in.

 

Artikel 13: niet nakoming

 • De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen, indien de huurder één of meerdere verplichtingen van de huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, ofwel indien tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als de verhuurder daarvan op de hoogte zou zijn geweest, de huurovereenkomst niet zou zijn aangegaan.

 • Ontbinding van de huurovereenkomst laat onverlet dat de verhuurder het recht heeft op volledige vergoeding van kosten en schade.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de algemene voorwaarden en op de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden van de verhuurder en/of de huurovereenkomst tussen partijen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.